Naše služby

Právne poradenstvo
V bludisku zákonov poskytujeme právne poradenstvo vo všetkých otázkach, ktoré vyžadujú právne posúdenie. Počas osobných konzultácií kladieme dôraz na hĺbkovú analýzu veci, preskúmanie dokumentov a na posúdenie všetkých prípadných relevantných okolností. Po oboznámení sa so všetkými relevantnými okolnosťami, na základe poznatkov zákonov a súdnej praxe ustálime právny názor na danú problematiku. Vo väčšine prípadov, zodpovieme počas osobnej konzultácie na všetky zákazníkom kladené otázky, a spravidla nájdeme riešenie na právnu problematiku. Našim klientom odporúčame, aby za účelom predchádzania väčších problémov, využili služby právneho poradenstva hneď v počiatočnom štádiu záležitosti za účelom oboznámenia sa so svojimi právami. Na úseku právneho poradenstva ponúkame právne názory a právnu pomoc v prípade začatia plánovaného súdneho sporu, zvažovania šance na úspech a v prípade prebiehajúcich sporov ponúkame pomoc na vytvorenie obrannej taktiky.

Občianske právo
V oblasti občianskeho práva poskytujeme právnu pomoc tak v sporových, ako aj v nesporových veciach. Táto činnosť zahrňuje predovšetkým:
 • vypracovanie a posudzovanie zmlúv (zmluvy o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, darovacie zmluvy, zmluvy o pôžičke, záložné zmluvy a pod.) vymáhanie pohľadávok
 • zastupovanie v súdnom konaní
 • zastupovanie v dedičskom konaní


Obchodné právo
Naše právne služby v oblasti obchodného práva zahrňujú najmä:
 • zakladanie všetkých druhov obchodných spoločností, počas ktorých sa účasť klienta minimalizuje na zadanie základných údajov a podpis príslušných dokumentov
 • uskutočňovanie zmien v obchodných spoločnostiach
 • prevody účastí na obchodných spoločnostiach
 • vypracovanie a právne posúdenie obchodnoprávnych zmlúv
 • zastupovanie klientov v súdnych konaniach a správnych konaniach pred orgánmi štátnej správy vymáhanie pohľadávok

Rodinné právo
Na úseku rodinného práva poskytujeme právne služby v nasledovných veciach:
 • poskytovanie právneho poradenstva pri rozvode a zastupovanie v rozvodovom konaní a vypracovanie a posudzovanie zmluvnej dokumentácie v súvislosti s vyporiadaním bezpodielového spoluvlastníctva po rozvode manželov
 • zastupovanie v súdnom konaní


Pracovné právo
Poskytovanie právneho servisu v oblasti pracovného práva zahŕňa najmä:
 • vypracovanie pracovných zmlúv a ostatných relevantných dokumentov
 • poskytovanie právneho poradenstva zamestnávateľom aj zamestnancom
 • zastupovanie v súdnych sporoch


Správne právo
V oblasti správneho práva poskytujeme právne služby najmä na úseku:
 • zastupovania v daňovom, stavebnom, katastrálnom a ostatných správnych konaniach


Trestné právo
Poskytovanie našich právnych služieb v oblasti trestného práva zahŕňa najmä:
 • vypracovanie trestných oznámení, podnetov o podozrení zo spáchania trestných činov
 • obhajoba obvinených v prípravnom konaní ako aj na hlavnom pojednávaní
 • zastupovanie poškodených v trestnom konaní v prípravnom konaní ako aj na hlavnom pojednávaní a uplatňovanie ich nárokov

Partneri

© 2012 Ernest Csonga | Všetky práva vyhradené! | Design: Attila Miklos | Created: Dizart, spol. s r.o.
SK / HU